Actievoorwaarden fotowedstrijd | De Groote Heide

Redactie BerichtActievoorwaarden fotowedstrijd

Fotowedstrijd_2_1.jpg

Actievoorwaarden fotowedstrijd De Groote Heide

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op fotowedstrijd De Groote Heide (verder te noemen: ‘de actie’) van De Groote Heide gevestigd en kantoorhoudend te Soerendonk.

Algemeen

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de fotowedstrijd van De Groote Heide.
 • Door deel te nemen aan de actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.
 • Het betreft een tijdelijke actie. De actie loopt van 6 september t/m 17 december. Tussen 1 en 4 december worden er acht beelden door een vakkundige jury gekozen die worden genomineerd. In deze tijd kan er niet worden gestemd op inzendingen.
 • Twee beelden die het hoogst worden beoordeeld door het publiek worden mede genomineerd.
 • Uit de tien genomineerde beelden komt (d.m.v. stemmingen) door het publiek een top 3 tot stand.
 • De organisatie behoudt zich het recht om deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.
 • Deelname aan deze actie staat open voor iedereen, met uitzondering van medewerkers van De Groote Heide en bij actie betrokken organisaties / personen.
 • De organisatie is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat de organisatie daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers
 • Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door de organisatie bekend gemaakt worden via de website www.degrooteheide.eu/fotowedstrijd
 • Via de website www.degrooteheide.eu/fotowedstrijd kunt u binnen de aangegeven periode foto’s uploaden die voldoen aan de voorwaarden.
 • Iedere deelnemer mag meerdere foto’s/beelden uploaden per thema.

Voorwaarden inzendingen

 • De foto moet passen binnen het thema herfst in De Groote Heide.
 • De foto's dienen gemaakt te zijn in De Groote Heide (gemeente Cranendonck, Eindhoven, Hamont-Achel Heeze-Leende, Neerpelt of Valkenswaard)
 • Beeldmanipulatie oftewel het toevoegen of verwijderen van bepaalde beeldelementen waardoor de inhoud van de foto verandert is niet toegestaan. Lichte beeldbewerking is wel toegestaan.
 • De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto en, mits van toepassing, houder te zijn van het portretrecht. De Groote Heide is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer inzender niet de eigenaar of portretrechthouder is van de ingestuurde foto(‘s).
 • De inzender geeft De Groote Heide d.m.v. inzenden toestemming om de foto(’s) te publiceren met naamsvermelding (zie auteursrechten en gebruik)
 • Aanstootgevend materiaal wordt niet geplaatst en/of verwijderd. De jury houdt zich het recht voor om fotomateriaal te weigeren. Alle eventueel hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van inzender.

Jurering & Prijzen

 • Alle inzendingen worden beoordeeld door de vakkundige jury bestaande uit: Mart Wijnen (voorzitter stuurgroep De Groote Heide), fotograaf Marijn Heuts en fotograaf/filmer Ton van Moll. 
 • Jurering van de inzendingen geschiedt aan de hand van de volgende criteria: kwaliteit, creativiteit en originaliteit. Daarnaast wordt bekeken in hoeverre het thema herfst in de inzending wordt weergegeven.
 • De jury kan, maar is niet verplicht haar beoordelingen kenbaar te maken.
 • Jurering geschiedt echter uitsluitend door middel van beoordeling van het ingezonden beeldmateriaal.
 • De winnaars worden uiterlijk 18 december persoonlijk op de hoogte gesteld via het opgegeven e-mail adres.
 • Op www.degrooteheide.eu/fotowedstrijd en https://www.facebook.com/degrooteheide/ zijn alle (geschikte) inzendingen zichtbaar die meedingen naar de prijzen.
 • Op de website en Facebook kunnen bezoekers stemmen op alle inzendingen. De stemming op de website vindt plaats door middel van ranking van sterren en likes op Facebook.
 • De stemprocedure verloopt als volgt: je kunt op een foto/beelden stemmen door op de website met sterren een ranking aan te geven. Op Facebook stem je door een foto te liken. Meerdere keren op dezelfde foto stemmen is niet mogelijk. 
 • De jury kiest uit alle inzendingen acht beelden die worden genomineerd voor de drie prijzen. Daarnaast worden twee inzendingen met de meeste stemmen op de website en Facebook ook genomineerd.
 • Op deze 10 nominaties mag tussen 4 en 17 december worden gestemd. Hieruit komen drie winnaars met de meeste en hoogste stemmen.
 • Het is niet toegestaan om het aantal stemmen te manipuleren.
 • In geval van geconstateerde fraude, zal de foto verwijderd worden van de site
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • De prijs is niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten.
 • Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
 • De winnaars van de prijzen geeft De Groote Heide toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke andere persoonsgegevens te delen met onze leveranciers en andere derden om het verstrekken van de prijs mogelijk te maken.
 • De te winnen prijzen zijn als volgt: 
  • Verblijfsarrangement De Groote Heide ter waarde van € 250,-.
  • Dagarrangement De Groote Heide ter waarde van € 100,-.
  • De Groote Heide pakket ter waarde van € 50,-. 
 • De foto’s van de winnaars worden inclusief naamsvermelding gepubliceerd op de media van De Groote Heide.  
 • Winnaars moeten hun foto zonder watermerk aan De Groote Heide beschikbaar stellen voor publicatie.
 • Winnaars worden gecontacteerd over ontvangst van hun prijs. De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.                     

Aansprakelijkheid

 • De Groote Heide en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende handelingen.
 • De Groote Heide kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 • De Groote Heide is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen.

Auteursrechten en gebruik

 • Deelnemers gelden in alle gevallen als makers van de foto’s
 • De auteursrechten op de ingezonden foto’s berusten in alle gevallen bij de deelnemers
 • De deelnemer garandeert dat hij/zij rechthebbende is op de door hem/haar ingezonden foto. In geval van aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op rechten van derden met betrekking tot de foto – of dit nu auteursrechten of andere rechten zijn – vrijwaart de deelnemer de wedstrijdorganisatie tegen deze aansprakelijkheid.
 • De deelnemer heeft in alle gevallen het recht op naamsvermelding bij iedere publicatie van de foto, via welke media dan ook.
 • Organisatie heeft het recht om alle ingezonden foto’s na de wedstrijduitslag te publiceren
 • Deelnemers kunnen daarvoor geen nadere vergoeding verlangen of andere voorwaarden stellen

Slotbepalingen & privacy

 • De Groote Heide kan de actievoorwaarden op ieder moment wijzigen en kan de actie ook op ieder moment beëindigen.
 • De Groote Heide en de door haar ingeschakelde hulppersonen bewaren geheimhouding omtrent de winnaar tot aan de dag van de bekendmaking van deze winnaar.
 • De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt in het kader van activiteiten in relatie met deze actie.
 • Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
 • Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van De Groote Heide.
 • Conflicten zullen zoveel mogelijk buitengerechtelijk worden opgelost. Juridische conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.
 • Wijzigingen en typ- en zetfouten voorbehouden.

Ga terug naar de fotowedstrijd. 

Sitemap
x
Wij gebruiken cookies. Klik hier voor meer info.